Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz. 1,cz. 2, cz. 3

Opublikowane: 26.06.2023
logo EFS
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne
Numer i nazwa działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu część 1: 362 451,75; PLN część 2: 392 247,25 PLN; część 3: 373 693,75 PLN
Kwota wsparcia część 1: 308 083,98 PLN, w tym EFS 308 083,98 PLN; część 2: 333 410,16 PLN, w tym EFS 333 410,16 PLN; część 3: 317 639,68 PLN, w tym EFS 317 639,68 PLN
Okres realizacji
Jednostka realizująca projekt Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach

Okres realizacji:

część 1: 01.08.2022 - 30.06.2023

część 2: 01.09.2022 - 30.06.2023

część 3: 01.09.2022 - 30.06.2023

Projekty skierowane są łącznie do 90 osób pochodzenia ukraińskiego, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i zamieszkują na terenie miasta Gliwice. W projekcie uczestniczyć mogą osoby należąca do grupy docelowych odbiorców Projektu, przy czym preferowane będą osoby pozostające bez pracy, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby doświadczające wielowymiarowego wykluczenia społecznego.

Projekt – „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym  na terytorium Ukrainy – Gliwice – miasto na prawach powiatu” ma na celu poprawę funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terenie Ukrainy.

Zaplanowane wsparcie w ramach projektu:

 • wsparcie pedagoga oraz psychologa,

 • wsparcie językowe,

 • zajęcia z języka polskiego,

 • korepetycje przedmiotowe dla dzieci,

 • trening wzmacniający kompetencje wychowawcze,

 • trening budowania relacji z dzieckiem,

 • trening racjonalnego odżywiania,

 • trening redukcji stresu i napięć,

 • doradztwo mieszkaniowe,

 • warsztaty z zakresu rozwoju osobistego potencjału,

 • warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji społecznych,

 • warsztaty psychologiczne dla dzieci,

 • działania integracyjne,

 • działania środowiskowe,

 • arteterapia,

 • poradnictwo z zakresu funkcjonowania prawa w Polsce.