Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Miasta Gliwice

Opublikowane: 25.04.2022
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa działania Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 2 421 674,67 zł
Kwota wsparcia 1 956 321,21 zł
Okres realizacji 08.06.2020 - 30.12.2022
Jednostka realizująca projekt

W ramach projektu zaplanowany został montaż instalacji fotowoltaicznych na 9 budynkach użyteczności publicznej w Gliwicach (8 budynków oświatowych oraz budynek świetlicy w dzielnicy Czechowice). Każda z instalacji będzie produkować energię na potrzeby własne obiektu i zostanie włączona do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Dla osiągnięcia odpowiedniego efektu ekologicznego i ekonomicznego zastosowany zostanie system rozliczeń prosumenckich.
Realizacja projektu podniesie poziom wykorzystania energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w mieście i przyczyni się do poprawy stanu środowiska w perspektywie długookresowej poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.