SPRZEDAŻ - działki: nr 634/1, nr 634/2, nr 634/3, nr 634/4, obręb Żerniki, ul. Graniczna

Opublikowane: 08.02.2024

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.),
ogłasza
II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Lokalizacja: przy ul. Granicznej w Gliwicach.

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • działka nr 634/1, obręb Żerniki, o powierzchni 0,1344 ha, użytki: ŁIV – łąki trwałe,
 • działka nr 634/2, obręb Żerniki, o powierzchni 0,0684 ha, użytki: ŁIV – łąki trwałe, RIVa – grunty orne,
 • działka nr 634/3, obręb Żerniki, o powierzchni 0,1551 ha, użytki: ŁIV – łąki trwałe, RIVa – grunty orne,
 • działka nr 634/4, obręb Żerniki, o powierzchni 0,1436 ha, użytki: RIVa – grunty orne;
  poł. przy ul. Granicznej w Gliwicach, KW nr GL1G/00036250/5.

Opis przedmiotu przetargu

mapa_634_1-1

Teren położony w północnej części miasta w odległości ok. 5 km od centrum, w bliskiej odległości od drogi krajowej nr 78. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowej. W pobliżu zlokalizowane są obiekty usługowo-handlowe oraz użyteczności publicznej, od strony północnej lasy. Działki stanowią teren niezagospodarowany, porośnięty zielenią.
Istnieje możliwość skomunikowania terenu działek nr 634/1 – 634/4 nowym zjazdem do drogi publicznej ul. Granicznej w Gliwicach, pod warunkiem zapewnienia wymaganych przepisami warunków widoczności przy wyjeździe z terenu działek na ul. Graniczną lub poprzez działkę nr 1660 do ul. Granicznej w Gliwicach zjazdem istniejącym.
Z uwagi na skarpę (rów) oddzielający tereny inwestycyjne od ul. Granicznej, sygnalizuje się konieczność zaprojektowania (budowy) nowych zjazdów z uwzględnieniem wymaganych obowiązującymi przepisami wartości pochyleń podłużnych na zjazdach z dróg publicznych. Jednocześnie wskazuje się na potrzebę odprowadzania całości wód opadowych na terenach wewnętrznych (jeżeli koncepcja zagospodarowania terenu inwestycyjnego będzie przewidywała inaczej, należy zapewnić odwodnienie liniowe w świetle jezdni zjazdu, poza pasem drogowym). Ewentualna realizacja inwestycji na ww. działkach winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (wniosek 4a), gdyż warunki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od generowanego przez inwestycję natężenia ruchu drogowego, jego struktury kierunkowej, rodzajowej oraz innych, nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
Działki nr 634/1, 634/2, 634/3 i 634/4, obręb Żerniki, mają bardzo ograniczoną możliwość zabudowy, albowiem przez teren działek poprowadzone są sieci uzbrojenia (gazociąg wysokiego ciśnienia wraz ze strefą techniczną, zbiorcza kanalizacja sanitarna ks200 oraz zbiorcza kanalizacja deszczowa kd400 wraz ze strefami ochronnymi, separator wraz z drogą dojazdową do urządzenia).
Ponadto wszystkie budynki oraz miejsca postojowe muszą być usytuowane minimum 15 m od osi gazociągu (w sprawie przebiegającego gazociągu należy zwrócić się do Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. Odział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany). Projekt zagospodarowania działek będzie wymagał każdorazowo uzgodnienia z dysponentami sieci przebiegających przez teren. Teren działki nr 634/1 w dużej części oznaczony jest symbolem 9 ZP i pozostaje wyłączony z zabudowy. Natomiast działka nr 634/2 ze względu na swoje gabaryty (szerokość 10 m) nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania. Możliwe jest tylko ewentualne wspólne zagospodarowanie działek 634/1 i 634/2. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,2028 ha, z tego możliwa do zabudowy jest powierzchnia jedynie około 0,0252 ha. Odpowiednio powierzchnia działki nr 634/3 wynosi 0,1551 ha, z tego możliwa do zabudowy jest powierzchnia około 0,0156 ha. Natomiast powierzchnia działki nr 634/4 wynosi 0,1436 ha, z tego możliwa do zabudowy jest powierzchnia około 0,0216 ha. Z uwagi na przedmiotowe ograniczenia dla każdej z ww. działek, możliwa jest zabudowa jedynie (zgodnie z mpzp) terenu o powierzchni 0,0624 ha.
Z uwagi, iż działka nr 634/1, obręb Żerniki, graniczy z rowem melioracyjnym przy sprzedaży zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa o pow. 108,20 m2 (1,5 m od skarpy rowu) na rzecz właściciela działki nr 626, obręb Żerniki, tj. Miasta Gliwice.
Przyszłe korzystanie z terenu działek nr 634/1-4, obręb Żerniki, nie może naruszać przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym: Prawa ochrony środowiska, Prawa wodnego, ustawy o odpadach oraz ustawy o ochronie przyrody.

Obciążenia nieruchomości
Aktem notarialnym z dnia 20.08.2014 r. Rep. A nr 3051/2014 została ustanowiona na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nieograniczona w czasie służebność przesyłu i drogi dojazdowej o treści:

„Nieograniczona w czasie służebność przesyłu:

 • na działce nr 634/1, wchodzącej w skład nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą, położonej w Gliwicach, obręb Żerniki, przy ul. Granicznej – w zakresie kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości 15 m, kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm z wylotem do rowu, o długości 15 m wraz ze strefą ochronną stanowiącą pas o szerokości 6 m, położony od wschodniej granicy działki (zatem o łącznej powierzchni gruntu objętego służebnością 90 m2),
 • na działce nr 634/2, wchodzącej w skład nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą, położonej w Gliwicach, obręb Żerniki, przy ul. Granicznej – w zakresie kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm, o długości 10 m, kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości 10 m wraz ze strefą ochronną stanowiącą pas o szerokości 6 m, położony od wschodniej granicy działki (zatem o łącznej powierzchni gruntu objętego służebnością 60 m2),
 • na działce nr 634/3, wchodzącej w skład nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą, położonej w Gliwicach, obręb Żerniki, przy ul. Granicznej – w zakresie kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm, o długości 23 m z separatorem piasku o wymiarach 2x5 m i drogą dojazdową o szerokości 4 m i długości 7 m oraz kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości 23 m wraz ze strefą ochronną 6 m od wschodniej granicy działki oraz 10 m przy separatorze (zatem o łącznej powierzchni gruntu objętego służebnością 159 m2),
 • na działce nr 634/4, wchodzącej w skład nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą, położonej w Gliwicach, obręb Żerniki, przy ul. Granicznej – w zakresie kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości 9 m, kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm, o długości 6 m wraz z drogą dojazdową o szerokości 3,5 m i długości 10 m (zatem o łącznej powierzchni gruntu objętego służebnością 36 m2);
  polegająca w szczególności na prawie korzystania z przebiegających przez te działki urządzeń przesyłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu ich prawidłowej eksploatacji, w tym: dokonywania przeglądów, pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak również wymiany urządzeń na nowe o parametrach nie większych niż wymienione wyżej oraz na powstrzymywaniu się przed zabudową lub trwałym urządzeniem terenu objętego służebnością, a przedstawiciel spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach na to wyraża zgodę i zobowiązuje się do każdorazowego informowania właściciela nieruchomości o zamiarze wykonywania planowanych prac remontowych lub modernizacyjnych, a w przypadku konieczności usunięcia nagłej awarii – do niezwłocznego zawiadomienia właściciela o tymże fakcie po usunięciu awarii, a ponadto w każdym z ww. przypadków, do przywracania terenu do stanu poprzedniego po zakończeniu prac”.

Aktem notarialnym Rep. A nr 875/2023 z dnia 28.03.2023 r. rozszerzono treść służebności przesyłu ustanowionej w akcie notarialnym z dnia 20.08.2014 r. w ten sposób, że rozszerzono zakres służebności ustanowionej na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1G/00036250/5 z ograniczeniem wykonywania do działki nr 634/1 – poprzez objęcie tą służebnością urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 mm o długości 46,42 m wraz ze związaną z urządzeniami strefą ochronną o szerokości po 1,00 m z każdej strony urządzenia, co daje powierzchnię służebności wynoszącą 102,12 m2.
Rozszerzenie służebności wiązało się z kwestią uregulowania tytułu prawnego do nowego odcinka kanalizacji sanitarnej. Notariusz złożył wniosek o ujawnienie zmiany treści służebności poprzez rozszerzenie zakresu służebności ustanowionej na nieruchomości natomiast referendarz sądowy wpisując treść „rozszerzonej służebności” usunął dotychczasowy wpis. W związku z powyższym PWIK Sp. z o.o. złożyła skargę na czynności referendarza ( wzmianki w Dziale III KW). 
Obecny wpis przedmiotowej służebności w księdze wieczystej prowadzonej dla obciążonej nieruchomości nie odzwierciedla rzeczywistej treści tej służebności. W związku z powyższym aktem notarialnym Rep. A nr 3746/2023 z dnia 11.12.2023 r. zawarta została ugoda pomiędzy Gminą Gliwice, a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach w celu uchylenia niepewności co do zakresu (treści) służebności przesyłu obciążającej nieruchomość objętą księgą wieczystą nr GL1G/00036250/5 w części dotyczącej wykonywania na działce nr 634/1, obręb Żerniki. Przedmiotową ugodą strony zgodnie stwierdziły, iż nieograniczona w czasie służebność przesyłu ustanowiona na nieruchomości objętej księga wieczystą nr GL1G/00036250/5 z ograniczeniem wykonywania na działce nr 634/1, obręb Żerniki polega na:

 1. prawie korzystania z przebiegającej przez działkę nr 634/1, obręb Żerniki, wchodzącej w skład PWiK Sp. z o.o. sieci:
 • kanalizacji sanitarnej Ø200 mm o długości 46,42 m wraz ze związaną z nią strefą ochronną o szerokości po 1,00 m z każdej strony urządzenia, powierzchnia strefy ochronnej wynosi 102,12 m2,
 • kanalizacji sanitarnej Ø200 mm o długości 15 m oraz kanalizacji deszczowej Ø 400 mm z wylotem do rowu o długości 15 m wraz ze związaną z nimi strefą ochronną stanowiącą pas o szerokości 6 m położony od wschodniej granicy działki (zatem o łącznej powierzchni gruntu objętego służebnością 90 m2);
 1. prawie swobodnego dostępu do ww. urządzeń przesyłowych w każdym czasie i terminie o ile zajdzie taka konieczność lub potrzeba, z każdej strony sieci, w celu ich prawidłowej eksploatacji, w tym dokonywania przeglądów, pomiarów, konserwacji, modernizacji, remontów, usunięcia awarii, jak również wymiany istniejących urządzeń i ułożenia nowych wraz z możliwością podłączenia dla właścicieli innych nieruchomości – po wcześniejszym poinformowaniu właściciela nieruchomości obciążonej;
 2. powstrzymywaniu się przez zabudową budowlaną lub trwałym urządzeniem opisanego wyżej pasa ochronnego.

PWiK Sp. z o. o w Gliwicach jest zobowiązana do informowania o terminie planowanych prac za wyjątkiem sytuacji awaryjnych oraz przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na własny koszt. 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Dla terenu obejmującego działki nr 634/1, 634/2, 634/3, 634/4, obręb Żerniki, od 15 stycznia 2015 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „osiedla Żerniki” położoną po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, który uchwalony został 18 grudnia 2014 r. uchwałą Rady Miasta Gliwice nr II/17/2014, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2014 r., pod poz. 6770.

Zgodnie z ustaleniami ww. planu, teren położony w Gliwicach przy ul. Granicznej obejmujący:
• działkę nr 634/1, obręb Żerniki, oznaczony jest symbolami:
10 MNn – opisanym jako: tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy – nowe,
9 ZP – opisanym jako: tereny zieleni urządzonej;
• działki nr 634/2 – 634/4, obręb Żerniki, oznaczony jest symbolem:
10 MNn – opisanym jako: tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy – nowe.

Dla terenów o symbolach od 1 MNn do 13 MNn ustalone zostało:

 1. przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. usługi nieuciążliwe,
  2. garaże, budynki gospodarcze,
  3. dojścia, drogi wewnętrzne i parkingi,
  4. zieleń urządzona,
  5. sieci infrastruktury technicznej;

(…);

 1. zakazy:
  1. realizacji zabudowy szeregowej w obrębie terenów 4 MNn, 8 MNn, 9 MNn, 10 MNn, 11 MNn;

(…).

Dla terenów o symbolach od 1 ZP do 12 ZP ustalone zostało:

 1. przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urządzonej;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. sieci infrastruktury technicznej bez budynków,
  2. mała architektura,
  3. ciągi piesze i rowerowe,
  4. mosty i kładki,
  5. drogi wewnętrzne,
  6. zbiorniki retencyjne i urządzenia melioracyjne.

Zgodnie z rysunkiem planu na działkach nr 634/1 – 634/4, obręb Żerniki, została wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy. Ponadto poprzez działki nr 634/1 – 634/4, obręb Żerniki, przebiegają gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia wraz ze strefami kontrolowanymi.

Cena wywoławcza nieruchomości: 710 100,00 zł brutto
Sprzedaż opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1530.
Minimalne postąpienie: 7110,00 zł

Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 9 kwietnia 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 9 stycznia 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A i zakończył wynikiem negatywnym.

Wadium
Wadium w wysokości 71 100,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Millennium Bank, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg – dz. nr 634/1-4, obręb Żerniki, imię i nazwisko oraz PESEL osoby fizycznej lub NIP w przypadku nabycia przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
Na podstawie tytułu przelewu sporządzone zostaną dokumenty przetargowe. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 3 kwietnia 2024 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub jego sporządzenie przed przetargiem w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość nabywana jest z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma być nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-8286/23 z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 634/1, 634/2, 634/3 i 634/4, obręb Żerniki, położone przy ul. Granicznej w Gliwicach, stanowiące własność Miasta Gliwice, KW nr GL1G/00036250/5 nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 8 maja 2024 r.

3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/17/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego z 2014 r. pod poz. 6770, zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00036250/5 oraz stanem faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmie przedmiot przetargu w stanie istniejącym.

4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

5. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.

6. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.).

8. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2022 r., poz. 2213).

9. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – GMINA

]]>