SPRZEDAŻ - działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 191, 188, obręb Kozłówka, w rejonie ul. Lubelskiej-3

Opublikowane: 21.09.2023

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

28 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowane działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 191, 188, obręb Kozłówka, o łącznej powierzchni 0,6271 ha, KW GL1G/00018855/4, w rejonie ul. Lubelskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 869 000,00 zł
Wadium: 186 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 18 690,00 zł

Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

Nieruchomość obejmująca działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 191, 188, obręb Kozłówka, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7512/23 z dnia 20 marca 2023 r. oraz uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XIV/244/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ww. nieruchomości.
I przetarg nieograniczony odbył się 8 sierpnia 2023 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.

mapa_193_1-1

Opis nieruchomości
Działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 191, 188, obręb Kozłówka, o powierzchni 0,6271 ha, stanowią teren niezabudowany, położone są w zachodniej części miasta w odległości ok 9 km od centrum. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny rolne. Działki nr 193/1, 191, 188 mają kształt wąski, wydłużony i stanowią drogę dojazdową o nawierzchni gruntowej. Pozostałe działki tworzą szereg działek w kształcie zbliżonym do prostokąta, teren częściowo ogrodzony, z zielenią niską i pojedynczymi drzewami.

Zestawienie powierzchni i użytków poszczególnych działek:

nr działki powierzchnia [ha] użytek powierzchnia użytku [ha]
188 0,0131 B 0,0131
191 0,0259 B 0,0259
193/1 0,0980 RIVb 0,0790
PsIV 0,0190
193/2 0,0637 RIVb 0,0637
193/3 0,0698 RIVb 0,0698
193/4 0,0705 RIVb 0,0705
193/5 0,0711 RIVb 0,0711
193/6 0,0717 RIVb 0,0717
193/7 0,0719 RIVb 0,0357
PsIV 0,0362
193/8 0,0714 PsIV 0,0714

Istnieje możliwość włączenia ruchu drogowego do drogi publicznej, tj. ul. Lubelskiej, po poszerzeniu drogi wewnętrznej do normatywnej szerokości lub zapewnienia dojazdu po innych działkach. Zapewnienie dojazdu nastąpi kosztem i staraniem przyszłego nabywcy.
Sieci uzbrojenia w pobliżu granicy nieruchomości. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgadniać bezpośrednio z dysponentami sieci.
W granicach przedmiotowych działek może przechodzić sieć drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy na nią zwrócić szczególna uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.

Obciążenia nieruchomości
Nieruchomość jest obciążona służebnością przechodu i przejazdu od dz. nr 191 do działki nr 197, po działkach 193/1 i 193/8, obręb Kozłówka, oraz nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na rzecz PWiK w Gliwicach.
Ponadto nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnych nieograniczonych w czasie służebności przechodu i przejazdu po działkach nr 188 i 191, obręb Kozłówka, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 190, 192, 197, 198, obręb Kozłówka.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XIV/358/2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren obejmujący działki 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, obręb Kozłówka, został oznaczony symbolem:
3MN co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – istniejące.

Dla ww. terenu ustalone zostało:

 1. przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 2. przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe;

natomiast teren obejmujący działki 193/1, 191, 188, obręb Kozłówka, został oznaczony symbolem: 1KDW – co oznacza: tereny dróg wewnętrznych.

 1. Przeznaczenie podstawowe – drogi wewnętrzne.
 2. Przeznaczenie uzupełniające:
  1. ciągi piesze i rowerowe,
  2. zieleń uzupełniająca,
  3. uzbrojenia terenu.

Przedmiotowe działki znajdują się w granicy strefy „OW” obserwacji archeologicznej.

Działki przeznaczone pod drogi wewnętrzne (nie zaliczone do pasów dróg publicznych) nie są objęte przez Zarząd Dróg Miejskich bieżącym utrzymaniem w zakresie czystości, odśnieżania, naprawy nawierzchni oraz oznakowania.

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 186 900,00 zł w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, konto nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z zaznaczeniem: „Przetarg ustny nieograniczony, teren przy ul. Lubelskiej, imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na której rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 21 listopada 2023 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości – uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miasta Gliwice nr XIV/358/2016  z dnia 17 marca 2016 r. oraz stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci i służebności. Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym.

Dodatkowe informacje
1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7512/2023 z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowane działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 191, 188, obręb Kozłówka, o łącznej powierzchni 0,6271 ha, KW nr GL1G/00018855/4, położonej w Gliwicach przy ul. Lubelskiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości oraz uchylenia zarządzenia nr PM-5951/2022 z dnia 18 maja 2022 r., nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r. poz. 344).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 28 grudnia 2023 r.

3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

4. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00. pt.: 8.00-15.00 lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-09, 32/338-64-12.

5. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej – gliwice.eu, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

6. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344).

7. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).

8. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH – GMINA

]]>